/ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1          Werkingssfeer

1.1       Werving & Selectie voor indiensttreding van een of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van de opdrachtgever. Hiervan is sprake wanneer YVY | advice search match VOF, hierna te noemen YVY, de betreffende kandidaat mondeling of per email introduceert. Onder introductie wordt mede inbegrepen elke vorm van onder de aandacht brengen van de kandidaat aan de opdrachtgever.

1.2       Van een succesvolle plaatsing is sprake indien en zodra een door YVY bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van de feitelijk tewerkstelling van een door YVY geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, vennoot, ZZP’er, detacheringskracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging, of zuster- of moederorganisatie, of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming.

1.3       Onder een succesvolle plaatsing wordt eveneens begrepen het geval, dat een door YVY aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na de introductie – al of niet na intrekking of beëindiging van de opdracht in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

2          Honorarium en kosten

2.1       Bij een succesvolle plaatsing hanteert YVY de volgende tarieven.

2.2.1    Bij Direct Search wordt een honorarium van 24% van het bruto jaarinkomen op fulltime basis in rekening gebracht. Bij Executive Search wordt een honorarium van 26% van het bruto jaarinkomen op fulltime basis in rekening gebracht.

2.2.2    Bij ondertekening van de opdracht wordt er een eerste termijn in rekening gebracht van 1/5 van de beoogde fee.

2.2.3    Wanneer er twee kandidaten of meer op gesprek zijn geweest bij opdrachtgever wordt er m een tweede termijn in rekening gebracht van 1/5 van de beoogde fee.

2.2.4    De eindfactuur bij plaatsing van de kandidaat, 24% respectievelijk 26% wordt in rekening gebracht na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door beide partijen, minus de in rekening gebrachte onkostenvergoedingen ofwel de eerste en tweede termijn.

2.3       Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds stopzet en de tweede termijn nog niet gefactureerd is, is opdrachtgever de tweede termijn van 1/5 van de beoogde fee alsnog verschuldigd als annuleringskosten.

2.4       In alle bovenstaande situaties, 2.1 tot en met 2.3, omvat het bruto jaarinkomen: 12 maandsalarissen, 8% vakantietoeslag, plus indien van toepassing een 13e maand, bonussen, provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties. In het geval van een on-target jaarinkomen zal dit on-target jaarinkomen worden gehanteerd bij de berekening van het verschuldigde honorarium.

2.5       Indien de opdracht binnen een termijn van 9 maanden na stopzetting weer zal worden voortgezet, zal de tussentijdse onkostenvergoeding(en) op basis van 2.2 en 2.3 in mindering worden gebracht op hetgeen de opdrachtgever na het voltooien van de opdracht als honorarium verschuldigd is. Deze verrekening geldt alleen als opdrachtgever het aan YVY verschuldigde bedrag heeft voldaan binnen de geldende betalingstermijnen.

2.6       Naast het verschuldigde honorarium is de opdrachtgever verplicht wanneer sprake is van een of meerdere wervingsmethoden en/of wervingsinstrumenten, deze additionele kosten bij start van de opdracht te voldoen en tevens de in overleg en goedgekeurde door YVY gemaakte kosten te vergoeden.

3          Informatieplicht

3.1       De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 werkdagen na een succesvolle plaatsing aan YVY de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarinkomen en de startdatum van de door YVY geplaatste kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is YVY gerechtigd de hoogte van het bruto jaarinkomen en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

4          Betaling

4.1       De betalingstermijn van door YVY verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens YVY op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

4.3       Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtgever is daarnaast alle kosten ter inning van een vordering op opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, verschuldigd.

5          Verantwoordelijkheid

5.1       YVY is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen naar beste inzicht en vermogen ten einde geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van een indiensttreding bij de opdrachtgever.

5.2       YVY zorgt ervoor dat bij de opdrachtgever geldende werk- en huisregels worden gerespecteerd.

5.3       Voor de beslissing om met een door YVY geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. YVY aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door YVY is voorgedragen.

6          Geheimhouding

6.1       Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door YVY voorgestelde kandidaat zonder schriftelijke toestemming van YVY aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel behoudt YVY onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

7          Aansprakelijkheid

7.1       YVY is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade.

8          Garantieregeling

8.1       Indien een door YVY bemiddelde kandidaat binnen 3 maanden na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever werkzaam is, zal YVY kosteloos de procedure voor dezelfde vacature opnieuw opstarten. Bij plaatsing van een kandidaat uit deze opnieuw opgestarte procedure wordt geen honorarium in rekening gebracht.

8.2       Uitgesloten van bovengenoemde regeling zijn die situaties waar de beëindiging van de dienstbetrekking van de geplaatste kandidaat door YVY binnen 3 maanden geen betrekking heeft op de geschiktheid en/of de bekwaamheid van de kandidaat, en/of dat een vroegtijdig vertrek te maken heeft met een verandering in taken en verantwoordelijkheden, en/of arbeidsomstandigheden en/of verandering in direct leidinggevende, of dat de functie om wat voor reden dan ook komt te vervallen en/of dat een opstart van een nieuwe werving- en selectieprocedure voor dezelfde vacature door YVY niet aan de orde is.

8.3       Deze garantieregeling geldt alleen als opdrachtgever het aan YVY verschuldigde bedrag heeft voldaan binnen de geldende betalingstermijnen.

9          Rechtskeuze en geschillen

9.1       Op de overeenkomst tussen YVY en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepasing. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om in het geval van geschillen ten aanzien van deze overeenkomst kennis te nemen.

 

 

YVY | advice search match           IBAN NL 80INGB006548796          KvK 64240606         BTW NR NL857251879B01

YVY | advice search match

Oudeschans 3a 1011 KP Amsterdam
+31 20 644 30 64

Copyright © 2014 Powered and designed by www-degroen.nl.